Opłata z tytułu korzystania ze świadczeń w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki tj. od godziny 13:00 naliczana jest w wysokości 1,00 zł za godzinę zajęć.

 

W ramach opłaty za zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze przedszkole zapewnia:

  • gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka
  • gry i zabawy edukacyjne oraz badawcze rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem
  • zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i twórcze rozwijające zdolności dziecka
  • gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka
  • zabawy wspomagające i korygujące rozwój mowy dziecka
  • zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
  • działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci
  • zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacyjnych

Opłaty za przedszkole wnosi się do dnia 25 każdego miesiąca (za miesiąc bieżący), na rachunek bankowy

Nr 80 1030 1218 0000 0000 9034 3009 Citibank Handlowy

lub u intendenta w siedzibie przedszkola.